Răng Toàn Sứ Venus – Germany

3.500.000

Độ cứng và thẩm mỹ cao

Mài tối thiểu mô răng

Thơi gian bảo hành: 3 năm

Danh mục: